sáng ngày 4/9, thí sinh đã khởi động ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 – đợt 2 với bài thi khoa học tự nhiên (khtn) và bài thi khoa học xã hội (khxh). năm nay thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 bài thi này. môn thi thành phần đầu tiên của bài thi khtn là vật lý, thời gian 50 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

nhằm
phục vụ nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này, uef sẽ thường xuyên cập nhật gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi, đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.

 

Bạn đang xem: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề thi và đáp án môn Vật lý

kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020: Đề thi và đáp án môn vật lý

vật lý là môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, thời gian làm bài 50 phút

> nhấn f5 để cập nhật thông tin

> Đề thi môn vật lý – kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 đợt 2

kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020: Đề thi và đáp án môn vật lý

> gợi ý đáp án môn vật lýkỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 đợt 2

mã đề: tuyensinh247.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020: Đề thi và đáp án môn vật lý

Xem thêm: Học, học nữa, học mãi (16 mẫu)

thÔng tin ĐỀ thi, ĐÁp Án ĐỢt 1

> Đề thi môn vật lý – kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 đợt 1

kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020: Đề thi và đáp án môn vật lý

kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020: Đề thi và đáp án môn vật lý

kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020: Đề thi và đáp án môn vật lý

kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020: Đề thi và đáp án môn vật lý

nguồn ảnh: zing

> gợi ý đáp án môn vật lýkỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 đợt 1

Xem thêm: Học phí

mã đề: 201 tuyensinh247.com
1c 2b 3d 4a 5c 6a 7c 8d 9c 10a
11b 12a 13b 14d 15b 16a 17a 18a 19d 20a
21d 22d 23b 24d 25a 26a 27b 28a 29d 30b
31d 32d 33d 34b 35b 36a 37d 38d 39a 40b
mã đề: 202 tuyensinh247.com
1d 2b 3c 4d 5d 6b 7a 8c 9c 10d
11a 12b 13b 14c 15a 16a 17c 18c 19b 20b
21c 22a 23a 24b 25a 26b 27b 28a 29b 30c
31c 32c 33b 34a 35a 36a 37b 38c 39c 40b
mã đề: 203 tuyensinh247.com
1d 2a 3a 4c 5c 6d 7a 8b 9d 10c
11b 12d 13b 14a 15c 16a 17d 18a 19d 20b
21b 22a 23a 24d 25d 26b 27d 28d 29b 30a
31b 32a 33b 34d 35d 36b 37d 38b 39a 40b
mã đề: 204 tuyensinh247.com
1c 2a 3d 4c 5c 6b 7b 8c 9c 10a
11d 12b 13b 14d 15d 16c 17d 18d 19d 20b
21c 22b 23b 24c 25c 26a 27d 28d 29d 30b
31b 32d 33d 34d 35b 36b 37b 38b 39c 40c
mã đề: 205 zingnews
1c 2c 3c 4c 5b 6a 7a 8d 9c 10d
11a 12b 13c 14b 15b 16b 17b 18d 19b 20c
21a 22c 23b 24d 25c 26a 27d 28a 29a 30c
31c 32b 33d 34b 35b 36b 37b 38a 39d 40d
mã đề: 206 tuyensinh247.com
1b 2d 3d 4a 5c 6d 7d 8c 9b 10c
11d 12a 13b 14d 15c 16c 17d 18b 19b 20a
21c 22c 23c 24a 25a 26c 27c 28d 29a 30c
31a 32c 33d 34a 35d 36a 37d 38c 39a 40a
mã đề: 207 tuyensinh247.com
1d 2b 3a 4c 5a 6a 7c 8a 9c 10c
11d 12a 13d 14c 15c 16d 17a 18c 19d 20d
21a 22a 23c 24a 25c 26d 27d 28b 29a 30c
31d 32a 33a 34a 35d 36c 37b 38b 39d 40c
mã đề: 208 tuyensinh247.com
1d 2a 3b 4c 5b 6b 7b 8b 9c 10b
11c 12d 13d 14d 15a 16c 17c 18d 19d 20d
21a 22b 23a 24a 25b 26a 27d 28b 29c 30d
31c 32d 33d 34a 35b 36c 37b 38c 39b 40c
mã đề: 209 tuyensinh247.com
1b 2b 3a 4b 5b 6c 7b 8a 9d 10b
11b 12b 13c 14c 15a 16c 17b 18d 19c 20d
21a 22b 23 24 25 26 27 28b 29d 30d
31a 32a 33a 34d 35a 36c 37d 38d 39d 40d
mã đề: 210 tuyensinh247.com
1b 2a 3a 4d 5c 6a 7c 8c 9d 10b
11b 12d 13d 14c 15d 16c 17b 18b 19b 20c
21b 22b 23c 24a 25a 26c 27a 28a 29a 30c
31c 32a 33c 34b 35b 36c 37b 38a 39b 40b
mã đề: 211 tuyensinh247.com
1d 2d 3b 4c 5d 6b 7a 8b 9c 10d
11d 12b 13c 14d 15c 16b 17d 18d 19a 20a
21b 22a 23b 24d 25d 26a 27b 28c 29a 30c
31a 32d 33a 34c 35c 36a 37c 38d 39d 40a
mã đề: 212 tuyensinh247.com
1b 2a 3a 4c 5c 6d 7a 8a 9c 10c
11b 12c 13c 14c 15b 16a 17b 18d 19a 20a
21b 22c 23b 24b 25b 26a 27c 28d 29a 30b
31d 32c 33d 34d 35d 36b 37a 38c 39b 40b
mã đề: 213 tuyensinh247.com
1d 2b 3b 4c 5c 6a 7c 8a 9d 10c
11b 12a 13c 14b 15b 16a 17d 18b 19b 20d
21a 22a 23d 24b 25d 26c 27c 28b 29c 30c
31d 32d 33c 34b 35d 36d 37c 38b 39c 40d
mã đề: 214 tuyensinh247.com
1c 2a 3d 4c 5d 6a 7a 8b 9c 10d
11b 12a 13a 14b 15d 16a 17c 18a 19c 20c
21d 22b 23a 24c 25b 26b 27d 28c 29a 30a
31b 32b 33d 34c 35d 36d 37c 38b 39b 40d
mã đề: 215 tuyensinh247.com
1a 2b 3d 4b 5b 6a 7c 8c 9b 10d
11c 12b 13c 14c 15d 16c 17d 18a 19a 20b
21d 22d 23b 24a 25a 26d 27b 28d 29a 30c
31a 32b 33b 34d 35a 36a 37c 38b 39a 40c
mã đề: 216 tuyensinh247.com
1a 2d 3c 4a 5d 6c 7d 8a 9a 10a
11c 12b 13d 14c 15c 16b 17d 18b 19b 20b
21a 22d 23c 24d 25b 26b 27d 28c 29a 30c
31d 32b 33a 34c 35a 36c 37c 38d 39a 40a
mã đề: 217 tuyensinh247.com
1b 2b 3c 4a 5b 6a 7b 8c 9c 10b
11c 12d 13b 14c 15d 16c 17b 18c 19d 20a
21d 22b 23d 24c 25d 26d 27a 28d 29c 30d
31a 32b 33a 34b 35c 36a 37c 38d 39b 40a

mã đề: 218 tuyensinh247.com
1a 2d 3a 4b 5b 6d 7d 8c 9d 10d
11d 12d 13c 14c 15b 16a 17c 18d 19b 20b
21d 22a 23b 24a 25b 26a 27c 28c 29b 30a
31c 32a 33b 34a 35a 36c 37c 38b 39c 40b
mã đề: 219 tuyensinh247.com
1b 2a 3c 4b 5a 6c 7c 8b 9b 10b
11d 12b 13a 14b 15a 16c 17d 18b 19d 20d
21a 22c 23c 24a 25d 26d 27a 28d 29c 30c
31a 32d 33c 34c 35d 36a 37c 38d 39a 40c
mã đề: 220 tuyensinh247.com
1b 2b 3d 4d 5a 6c 7c 8d 9a 10c
11a 12a 13a 14b 15a 16a 17b 18b 19c 20d
21b 22a 23b 24c 25a 26b 27d 28c 29b 30c
31c 32d 33c 34d 35c 36a 37c 38b 39c 40a
mã đề: 221 tuyensinh247.com
1a 2c 3b 4a 5d 6a 7d 8c 9b 10c
11a 12d 13b 14b 15c 16a 17d 18a 19a 20c
21d 22b 23a 24b 25d 26b 27a 28b 29c 30d
31c 32c 33d 34d 35b 36c 37c 38d 39a 40c
mã đề: 222 tuyensinh247.com
1b 2c 3b 4b 5b 6a 7c 8d 9d 10d
11b 12a 13d 14d 15d 16a 17d 18a 19a 20a
21c 22b 23c 24b 25d 26c 27c 28c 29a 30d
31b 32c 33b 34a 35b 36b 37a 38a 39d 40d
mã đề: 223 tuyensinh247.com
1b 2b 3d 4d 5c 6a 7d 8a 9b 10d
11a 12c 13a 14c 15d 16a 17b 18b 19b 20d
21a 22c 23a 24d 25d 26c 27a 28d 29d 30c
31d 32b 33c 34d 35d 36a 37a 38d 39c 40c
mã đề: 224 tuyensinh247.com
1a 2b 3d 4c 5a 6d 7d 8b 9a 10a
11a 12b 13c 14b 15a 16b 17d 18d 19d 20c
21b 22a 23d 24c 25a 26c 27c 28b 29c 30b
31c 32b 33c 34d 35a 36c 37d 38a 39c 40d


> nhấn f5 để cập nhật thông tin

các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:

1. số điện thoại: (0373042686 ;*hotline/zalo: 0373042686, 0373042686 * website: www.uef.edu.vn

2. e-mail: hotro.ngoalongtamquoc@gmail.com,

3. kênh tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tu-van-tuyen-sinh

năm 2020, bên cạnh phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp thpt, xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đhqg tp.hcm, uef còn triển khai phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn và xét tuyển học bạ 5 học kỳ.>> xem điều kiện xét tuyển, hồ sơ và thời gian xét tuyển

thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được tư vấn chi tiết hơn:

  

tt.tt-tt

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: HỌC TẬP