Trang chủ » BLOG EXCEL » Hàm FILTER

Hàm FILTER

excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel cho web excel 2021 excel 2021 for mac excel for ipad excel for iphone excel cho máy tính bảng android excel cho điện thoại android xem thêm…ít hơn

hàm filter cho phép bạn lọc dải ô dữ liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định.

Bạn đang xem: Hàm FILTER

hàm filter

lưu ý: hàm này hiện chỉ sẵn dùng cho người microsoft 365 ký.

trong ví dụ sau đây, chúng tôi đã sử dụng công thức =filter(a5:d20;c5:c20=h2;””) để trả về tất cả bản ghi cho apple, như được chọn trong ô h2 và nếu không có táo, hãy trả về chuỗi trống (“”).

hàm filter

hàm filter lọc một mảng dựa trên mảng boolean (true/false).

=filter(array,include,[if_empty])

Đối số

mô tả

array

bắt buộc

Xem thêm: COUNT – Docs Editors Help

mảng hoặc dải ô cần lọc

include

bắt buộc

mảng boolean có chiều cao hay chiều rộng giống với mảng đã chọn

[if_empty]

tùy chọn

giá trị để trả về nếu mọi giá trị trong mảng được bao gồm đều trống (bộ lọc không trả về kết quả nào)

lưu ý: 

  • mảng có thể được hiểu là một hàng giá trị, một cột giá trị hoặc là sự kết hợp giữa các hàng và cột giá trị. trong ví dụ trên, mảng nguồn cho công thức filter của chúng tôi là dải ô a5:d20.

  • hàm filter sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là excel sẽ chủ động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn enter. nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong bảng excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, trong trường hợp bạn đang sử dụng tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về hành vi mảng bị tràn.

  • nếu tập dữ liệu của bạn có khả năng sẽ trả về một giá trị trống, hãy sử dụng tham đối thứ 3 ([if_empty]). nếu không, sẽ xuất hiện lỗi #calc! sẽ cho kết quả, vì excel hiện không hỗ trợ các mảng trống.

  • nếu bất kỳ giá trị nào của đối số include là lỗi (#n/a, #value, v.v.) hoặc không thể chuyển đổi thành boolean, hàm filter sẽ trả về lỗi.  

  • excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên hiệp sẽ trả về lỗi #ref! khi được làm mới.

ví dụ

filter được sử dụng để trả về nhiều tiêu chí

trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng toán tử nhân (*) để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (a5:d20) có chứa táo thuộc khu vực phía đông: =filter(a5:d20;(c5:c20=h1)*(a5:a20=h2);””).

hàm filter

filter được sử dụng để trả về nhiều tiêu chí và sắp xếp

trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng hàm filter trước đó cùng với hàm sort để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (a5:d20) có chứa táo thuộc khu vực phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo thứ tự giảm dần: =sort(filter(a5:d20;(c5:c20=h1)*(a5:a20=h2);””);4;-1)

Xem thêm: Cách dùng hàm so sánh chuỗi trong excel kèm ví dụ minh họa

hàm filter

trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng hàm filter cùng với toán tử cộng (+) để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (a5:d20) có chứa táo hoẶc thuộc khu vực phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo thứ tự giảm dần: =sort(filter(a5:d20;(c5:c20=h1)+(a5:a20=h2);””);4;-1)

hàm filter

lưu ý rằng không hàm nào yêu cầu tham chiếu tuyệt đối vì chúng chỉ tồn tại trong một ô và sẽ tràn kết quả của mình sang các ô lân cận.

bạn cần thêm trợ giúp?

bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng kỹ thuật excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongcộng đồng trả lời.

xem thêm

hàm randarray

hàm sequence

hàm sort

hàm sortby

hàm unique

lỗi #spill! trong excel

các mảng động và hành vi mảng bị tràn

toán tử giao cắt ngầm: @

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm