hàm date

hàm này trả về kết quả là ngày tháng được định dạng ứng với ngày tháng năm nhập vào.

Bạn đang xem: Bài 21 – Nhóm hàm ngày tháng – Blog chia sẽ kiến thức học excel

cú pháp: =date(year, month, day)

giải thích:

– year: số năm, số năm này nằm trong khoảng từ 1990 đến 1999.

– month: số tháng trong năm, nếu giá trị này lớn hơn 12 thì excel tự đổi là 12 tháng =1 năm và trả về kết quả số năm + số năm đã quy đổi và số tháng trong năm.

– day: số ngày trong tháng. nếu số này lớn hơn số ngày trong tháng, lúc này excel tự động đổ 30 hay (28, 29, 31) ngày=1 tháng, và trả về kết quả là số tháng+ số tháng đã qua đổi và số ngày trong tháng.

hàm datevalue

hàm này trả về số thứ tự (với ngày 1 tháng 1 năm 1900 là số thứ tự 1, ngày 2/1/1900 là ngày số thứ 2…, ngày 1/2/1900 là ngày thứ 32) của chuỗi ngày đã nhập.

cú pháp: =datevalue(date_text)

giải thích:

– date_text: là chuỗi ngày tháng muốn chuyển thành số thứ tự.

bạn có thể nhập thử vào ngày 17/07/2006 là ngày thứ bao nhiêu ứng với hàm trên.

hàm day

trả về giá trị ngày của dữ liệu loại ngày tháng năm, chuỗi số có thể là một chuỗi văn bản chẳng hạn: “0373042686” hoặc “15- apr- 1995”, excel sẽ tự động chuyển thành dữ liệu ngày tháng năm.

cú pháp: =day(serial_number)

giải thích:

– serial_number: là giá trị ngày, tham chiếu ô chứa ngày tháng hay văn bản trong cặp dấu ngoặc.

Xem thêm: AND (Hàm AND)

hàm hour

hàm này có chức năng trả về giá trị giờ.

cú pháp: =hour(serial_number)

giải thích:

– serial_number: là giá trị giờ, tham chiếu ô. bạn nhập giờ phút, giây hàm này sẽ trả về giá trị giờ được đưa vào.

hàm minute

hàm này có tác dụng trả về giá trị phút.

cú pháp: =munite(serial_number)

giải thích:

– serial_number: là giá trị giờ, tham chiếu ô. bạn nhập giờ phút, giây hàm này sẽ trả về giá trị giờ được đưa vào.

hàm month

hàm này trả về giá trị tháng của dữ liệu loại ngày tháng năm

cú pháp: =month(serial_number)

giải thích:

– serial_number: là giá trị giờ, tham chiếu ô. bạn nhập giờ phút, giây hàm này sẽ trả về giá trị giờ được đưa vào.

hàm now

hàm này trả về ngày giờ hiện hành trong hệ thống máy tại vị trí ô hiện hành.

cú pháp: =now(). hàm này không có đối số.

hàm second

hàm này trả về giá trị giây tại ô hiện hành

cú pháp: =second(serial_number)

giải thích:

– serial_number: là giá trị giờ, tham chiếu ô. bạn nhập giờ phút, giây hàm này sẽ trả về giá trị giờ được đưa vào.

hàm time

hàm này trả về giá trị giờ phút giây tại ô hiện hành, với các giá trị được nhập trong những đối của hàm.

cú pháp: =time(hour, munite. second)

giải thích:

– hour: giá trị chỉ giờ.

Xem thêm: Lọc Dữ Liệu Trong Excel Có Nhiều Điều Kiện Cơ Bản Và Nâng Cao Bằng Advanced Filter 10/2021

– munite: là giá trị chỉ phút. nếu số này lớn hơn 60 thì excel sẽ tự động chuyển đổi 60 phút =1 giờ. kết quả trả về là giá trị số chỉ giờ + số giờ đã quy đổi và giá trị số phút sau khi đổi.

– second: là giá trị chỉ giây. nếu số này lớn hơn 60 excel sẽ tự động chuyển đổi 60 giây=1 phút. kết quả trả về là giá trị số chỉ phút + số phút đã quy đổi và giá trị số giây sau khi đổi.

hàm today

hàm này trả về giá trị ngày tháng năm hiện hành tại ô được kích hoạt. nhưng chỉ cho biết ngày tháng năm không hiệ giờ phút giây.

cú pháp: =today() hàm này không có đối số.

hàm weekday

hàm này trả về giá trị thứ trong tuần (số nguyên) tại ô hiện hành của dữ liệu được nhập vào là loại ngày tháng năm.

cú pháp: =weekday(serial_number, return_type)

giải thích:

– serial_number: chứa giá trị ngày tháng năm, nó có thể là chuỗi văn bản hay một dạng khác của ngày tháng năm, chẳng hạn: “0373042686” hoặc “29- apr- 2003” với các dạng này excel sẽ tự động chuyển sang dạng ngày tháng năm.

– return_type: Đối này quyết định cách biểu diễn kết quả, có ba giá trị 1, 2 và 3 để biểu diễn kết quả như sau:

+ nếu nhập vào giá trị số 1 cho đối return_type: excel quy định số 1 alf chủ nhật, số 2 là thứ hai… số 7 là thứ bảy.

+ nếu nhập vào giá trị số 2 cho đối return_type: excel quy định số 1 là thứ hai, số 2 là thứ ba… số 7 là chủ nhật.

+ nếu nhập vào giá trị số 3 cho đối return_type: excel quy định số 0 là thứ hai, số 1 là thứ ba… số 6 là chủ nhật.

+ nếu bỏ qua đối này thì excel hiểu là giá trị số 1.

hàm year

hàm này trả về giá trị năm, tại ô hiện hành của loại dữ liệu là ngày tháng năm.

cú pháp: =year(serial_number)

giải thích:

– serial_number: chứa giá trị ngày tháng năm, nó có thể là chuỗi văn bản hay một dạng khác của ngày tháng năm, chẳng hạn: “0373042686” hoặc “15- sep- 2003” với các dạng này excel sẽ tự động chuyển sang dạng ngày tháng năm.

Được gắn thẻ excel 2013, giáo trình excel 2013, học excel 2013

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL