bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm averageifs trong microsoft excel.

mô tả

trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô đáp ứng nhiều tiêu chí.

Bạn đang xem: AVERAGEIFS (Hàm AVERAGEIFS)

cú pháp

averageifs(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

cú pháp của hàm averageifs có các đối số sau đây:

 • average_range    bắt buộc. một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • criteria_range1, criteria_range2, …    criteria_range1 là bắt buộc, các đối số criteria_range tiếp theo là tùy chọn. phạm vi 1 đến 127 để đánh giá các tiêu chí liên quan.

 • criteria1, criteria2, …    criteria1 là bắt buộc, các đối số criteria tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 127 tiêu chí dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình. ví dụ, các tiêu chí có thể được biểu thị dưới dạng như 32, “32”, “>32”, “táo” hoặc b4.

chú thích

 • nếu average_range là giá trị trống hoặc dạng văn bản, averageifs sẽ trả về giá trị lỗi #div0! .

 • nếu một ô trong phạm vi tiêu chí bị bỏ trống, averageifs sẽ xem ô đó như giá trị 0.

 • các ô trong phạm vi có chứa true được định trị là 1; các ô trong phạm vi có chứa false được định trị là 0 (zero).

 • mỗi ô trong average_range chỉ được dùng trong phép tính trung bình nếu tất cả các tiêu chí tương ứng được xác định là đúng đối với ô đó.

 • không giống với các đối số phạm vi và tiêu chí trong hàm averageif, trong averageifs mỗi criteria_range phải có cùng kích cỡ và hình dạng như sum_range.

 • nếu các ô trong average_range không thể chuyển thành số, averageifs sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #div0! .

 • nếu không có ô nào đáp ứng tất cả các tiêu chí, averageifs sẽ trả về giá trị lỗi #div/0! .

 • bạn có thể dùng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong tiêu chí. dấu chấm hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu sao sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu
  bổ (~) trước ký tự.

lưu ý: hàm averageifs đo xu hướng trung tâm, là vị trí trung tâm của một nhóm số trong phân phối thống kê. ba cách đo lường thông dụng nhất về xu hướng trung tâm là:

 • trung bình     là trung bình số học, được tính bằng cách cộng một nhóm các số rồi chia cho số lượng các số. ví dụ, trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 chia cho 6, ra kết quả là 5.

 • trung vị     là số nằm ở giữa một nhóm các số; có nghĩa là, phân nửa các số có giá trị lớn hơn số trung vị, còn phân nửa các số có giá trị bé hơn số trung vị. ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

 • mode     là số xuất hiện nhiều nhất trong một nhóm các số. ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

với một phân phối đối xứng của một nhóm các số, ba cách đo lường xu hướng trung tâm này đều là như nhau. với một phân phối lệch của một nhóm các số, chúng có thể khác nhau.

ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter. nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

sinh viên

thứ nhất

thứ hai

cuối cùng

bài kiểm tra

bài kiểm tra

Xem thêm: Làm thế nào để làm tròn số đến hàng trăm / nghìn

kỳ thi

Điểm

Điểm

Điểm

emilio

75

85

87

julie

94

80

88

hans

86

93

chưa hoàn thành

frederique

chưa hoàn thành

75

75

công thức

mô tả

kết quả

=averageifs(b2:b5, b2:b5, “>70”, b2:b5, “<90”)

Điểm trung bình của bài kiểm tra thứ nhất đạt từ 70 đến 90 dành cho tất cả sinh viên (80,5). Điểm số được đánh dấu “chưa hoàn thành” không được đưa vào phép tính vì nó không phải là giá trị số.

75

=averageifs(c2:c5, c2:c5, “>95”)

Điểm trung bình của bài kiểm tra thứ hai lớn hơn 95 dành cho tất cả sinh viên. vì không có điểm nào lớn hơn 95, trả về #div0! ̀.

#div/0!

=averageifs(d2:d5, d2:d5, “<>chưa hoàn thành”, d2:d5, “>80”)

Điểm trung bình của bài thi cuối cùng lớn hơn 80 dành cho tất cả sinh viên (87,5). Điểm số được đánh dấu “chưa hoàn thành” không được đưa vào phép tính vì nó không phải là giá trị số.

87,5

ví dụ 2

type

giá

thị trấn

số phòng ngủ

nhà để xe?

cozy rambler

230000

issaquah

3

không

snug bungalow

Xem thêm: Hướng dẫn cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

197000

bellevue

2

cool cape codder

345678

bellevue

4

splendid split level

321900

issaquah

2

exclusive tudor

450000

bellevue

5

classy colonial

395000

bellevue

4

không

công thức

mô tả

kết quả

=averageifs(b2:b7, c2:c7, “bellevue”, d2:d7, “>2”,e2:e7, “yes”)

giá trung bình của một ngôi nhà tại bellevue có ít nhất 3 phòng ngủ và một nhà để xe

397839

=averageifs(b2:b7, c2:c7, “issaquah”, d2:d7, “<=3”,e2:e7, “no”)

giá trung bình của một ngôi nhà tại issaquah có tối đa 3 phòng ngủ và không có nhà để xe

230000

Nguồn: https://ngoalongtamquoc.vn
Danh mục: EXCEL